LED的更换安装
2018-04-18 常见问题

       电感式荧光灯替换:将启辉器取下后,直接安装LED日光灯
       电子式荧光灯替换:去掉电子镇流器,零线和火线分别接到灯座的两头
       注意事项
       LED日光灯管和其所有配件不能够承受任何机械压力;
       LED日光灯管必须由熟悉电工知识的专业人士来安装;
       如果有任何的关于安装和使用的疑问,请咨询相关专业人士或中祥科技的技术人员;
       如果灯管的铝壳部分有任何损坏或者变形,请勿使用;否则产品或者安装有一定的危险;
       在安装时请切断总电源开关或者分开连接导线;
       安装时请不要损坏导电极;
       请确保产品安装在稳定、平坦、倾斜固定的地方;
       灯管避免安装在潮湿很重和高温的地方,如需安装请跟中祥技术人员确定后安装。


线

在线客服关闭